Sylvia

Sylvia -- 8x10 black and white RCA promo photo.


© Copyright 1998, Jim Loessberg